Pogoji poslovanja

Podatki o podjetju:

Nori Sushi, Paolina Grčar s.p.

Zvonimira Miloša 18,
6310 Izola,
Slovenija

Matična št. 9015965000
Davčna št. 95195408

e-mail info@norisushi.si

O podjetju: Nori Sushi se ukvarja s pripravo in prodajo hrane.

 

1. Splošni pogoji poslovanja

  • Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja Nori Sushi, Paolina Grčar s.p. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.
  • Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov,  Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko.
  • Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
   • podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa),
   • kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka),
   • informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih),
   • informacije o dobavljivosti izdelkov,
   • dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave),
   • nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških,
   • plačilne in dobavne metode,
   • obdobje veljavnosti ponudbe,
   • pogoje in roke za odstop od pogodbe,
   • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in
   • podatke o pritožbenem postopku.
  • Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

  • Delovni čas Družbe je: ponedeljek–sobota: 11h do 18h; nedelja in prazniki: zaprto.

 

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja


  • Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.
  • Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.
  • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Družbe. Če želi stranka poslovno sodelovati z Družbo in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
  • Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
  • Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://norisushi.si/pogoji-poslovanja/. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.
  • S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.
  • Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.
 

 3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

  • Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani https://norisushi.si/ z datumom uveljavitve spremembe.
  • Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
  • Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  • Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://norisushi.si/ in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
  • V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.
  • V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

4. Splošne določbe

  • Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe: https://norisushi.si/politika-zasebnosti/
  • Družba se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Družbe lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Družbe. Družbo pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.
  • Družba si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
  • Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.

5. Cene

  • Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  • Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV.
  • Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
   Veljajo cene, navedene v trenutku oddaje izdelka v nakupovalno košarico, vendar ne dlje kot 10 ur, kar je tudi maksimalen čas od oddaje izdelka v košarico do potrditve naročila.

6. Plačilne metode

  • Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
   • plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, American Express),
  • Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

7. Izstavljanje računov

  • Družba izda stranki račun ob prevzemu naročila.
  • Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

8. Omejitev odgovornosti

 • Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
 • Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.
 • Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
 • Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.
 • Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, Družba pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.

 9. Obravnava pritožb in reševanje sporov

  • V primeru težav lahko stranka z nami komunicira po elektronski pošti norisushi.si@gmail.com. Podjetje sprejema pritožbe le v pisni obliki in sicer na e-naslov norisushi.si@gmail.com, postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje bo na vsako pritožbo odgovorilo nemudoma oziroma najkasneje v treh delovnih dneh.
  • Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
  • Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  • Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslednjem URL naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
   Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
  • Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@ekola.si.
  • Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

Registracija uporabnika

  • Možnost spletnega nakupa izdelkov imajo stranke brez registracije. Strankam je omogočeno, da ob oddaji naročila istočasno ustvarijo tudi svoj uporabniški račun z geslom. Uporabniško ime je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku oddaje naročila.

Postopek oddaje naročila

  • V razdelku »Trgovina« na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “Dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb »Košarica« nadaljuje s plačilnim postopkom ali nadaljuje z obiskom trgovine.
  • Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko to stori s klikom na ikono × ob izbranem izdelku. Če želi uporabnik dodati nove izdelke v košarico, to stori s klikom na povezavo »Trgovina« in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.
  • Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.
  • Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
  • Uporabnik lahko predmet naročila prevzame le na naslovu poslovne enote Družbe.
  • Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Kupite sedaj”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
  • Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Družbe, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: norisushi.si@gmail.com
  • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
  • Registrirani uporabnik lahko kadarkoli dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu.
  • V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

Prevzem blaga

  1. Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi, se Družba in stranka lahko o tem naknadno dogovorita.
  2. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe v izbranem roku.
  3. Prevzem blaga je možen na naslovu poslovne enote Družbe, še isti dan, ko je oddano naročilo.

Cene in popusti

Vse cene na cenovnih označbah v trgovini vključujejo davek na dodano vrednost. Cene so določene s cenikom, ki ga sprejme vodstvo trgovine. Cenik se lahko spremeni brez predhodnega obveščanja ter ob hkratni posodobitvi cenovnih označb.
Popuste določa vodstvo trgovine in so objavljeni v trgovini ob izdelkih oziroma cenovnih označbah.
Popusti in promocijske cene se ne seštevajo. Vse ponudbe s popusti oziroma promocijske ponudbe veljajo od datuma začetka do datuma zaključka trajanja, ki sta predhodno objavljena v promocijskih gradivih oziroma objavljena v trgovini ali na drug način s strani trgovine.

Plačilna sredstva in darilni boni

Kupec lahko v trgovini uporabi naslednja plačilna sredstva oziroma načine plačila:

 • plačilne kartice, izdane s strani pooblaščenih ponudnikov plačilnega prometa (tj. vse komercialno pogostejše bančne debetne kartice, kreditne kartice itd.),
 • darilni bon (ki ga izda trgovina, nekoriščen in datumsko veljaven),

Darilni bon izda trgovina v predpisani obliki, z unikatno označbo (številko bona) in datumom veljavnosti. Darilni bon se lahko izkoristi samo v primeru vseh zgoraj naštetih elementov in do vključno navedenega dne veljavnosti.
Darilni bon se izda na podlagi protivrednosti prejetega drugega plačilnega sredstva. Vrednost bona pomeni bruto vrednost (z DDV). Darilnega bona ni možno zamenjati oziroma izplačati za drugo plačilno sredstvo. Darilni bon je treba izkoristiti v celotni vrednosti, ob nakupu manjše vrednosti se razlike ne vrača v drugem plačilnem sredstvu. Pri nakupu, katerega vrednost presega vrednost darilnega bona, je možno doplačilo z drugim plačilnim sredstvom.

VII. Pritožbe in spori

Trgovina spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in po vseh močeh izpolnjuje svoje dolžnosti.
Pritožbe se sprejema v elektronski obliki na elektronski naslov norisushi.si@gmail.com

VIII. Ostalo

Splošni pogoji so sprejeti dne 2.2.2022 in veljajo do preklica oziroma posodobitve. Trgovina je zavezana k varovanju vseh osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo in pravili.
V Kopru, 2.2.2022,

Paolina Grčar s.p.

 

Kani solatka

Sestavine kani solate:

 • korenje,
 • wakame alge,
 • kumare,
 • mlada čebula,
 • sezamovo olje,
 • sezam,
 • yuzu,
 • vegan mayo,
 • sriracha

Lahko jo naročite tudi posamično tukaj.

Alergeni

1 Mleko
2 Jajca
3 Raki
4 Ribe
5 Oreščki
6 Gluten
7 Arašidi
8 Soja
9 Zelena
10 Gorčično
11 Sezamovo
12 Sulfiti
13 Volčji bob
14 Mehkužci